Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


09.02.2014, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Převody nemovitostí podle nového občanského zákoníku

Převody nemovitostí podle nového občanského zákoníku

 

Dne 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ či „NOZ“), který s sebou přinesl řadu změn. Na podzim 2013 jsme se již zabývali obecně náležitostmi smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, nyní se budeme s Mgr. Klárou Gottwaldovou věnovat základním změnám, které rekodifikace soukromého práva v této oblasti přinesla.

 

Jedině písemně

 

Přestože je nový občanský zákoník založen na tzv. bezformálnosti právních jednání, je i nadále pro právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, povinná písemná forma (ust. § 560 NOZ).

 

Stavba součástí pozemku

 

V souladu s ust. § 506 NOZ je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. A co se stalo se stavbami dne 1. ledna 2014? Vodítkem jsou tzv. přechodná ustanovení NOZ (§ 3054 a násl.). Tato ustanovení nám obecně napoví, že

- stavba se stává součástí pozemku, pokud měla dne 1. ledna 2014 vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba;

- stavba se nestává součástí pozemku, pokud neměla dne 1. ledna 2014 vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba (Ale pozor! Vlastník pozemku má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.).

 

Kdo hradí daň?

 

V souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, byl poplatníkem daně z převodu nemovitostí prodávající (kupující byl ze zákona ručitelem) a ten byl také povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Tento zákon však byl zrušen. Od 1. ledna 2014 je tedy nutno postupovat v souladu se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jeho ust. § 1 odst. 1 stanoví, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Poplatníkem tedy zůstává převodce (prodávající), nově je ale možné se dohodnout, že poplatníkem bude nabyvatel (kupující).

 

Novinky ve vztahu ke katastru nemovitostí

 

Dne 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost také nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí). Jaké základní novinky nám tento zákon přináší? Jednak je to rozšíření okruhu práv zapisovaných do katastru nemovitostí (§ 11). Nově se zapisuje kupř. právo stavby, budoucí výměnek, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka či vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

Novinkou je rovněž to, že se mění počet listin, na jejichž základě má být právo do katastru zapsáno – dříve se listiny předkládaly katastru v počtu o dva větším, než byl počet účastníků řízení, od 1. ledna 2014 však stačí předložit pouzejedno vyhotovení. Novinkou je také to, že katastrální úřad bude nově obsah soukromé listiny zkoumat: zda splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru, zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad, zda je právní jednání učiněno v předepsané formě, zda účastník vkladového řízení není omezen právními předpisy v oprávnění nakládat s nemovitostí, apod.

Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad pak vklad povolí, avšak nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace podle § 16 odst. 1 katastrálního zákona.

Nově je možné požádat si o zřízení tzv. služby sledování změn. Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 katastrálního zákona osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Služba bude uživatele automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Více informací poskytne přímo Katastr nemovitostí: Sluzba sledovani zmen v katastru nemovitosti

 

Co když byla listina sepsaná a podepsaná v roce 2013 a návrh na vklad bude podán až v roce 2014?

 

I na takové situace katastrální zákon pamatuje, když ve svém ust. § 63 odst. 3 stanoví, že listiny sepsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a splňující náležitosti stanovené dosavadními právními předpisy jsou vkladovými listinami, i když nesplňují náležitosti předepsané tímto nebo jiným zákonem. Chybějící náležitosti musí obsahovat návrh na vklad.

 

Kde najdu formulář pro návrh na vklad?

Formulář pro návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je možné získat přímo na katastrálním úřadě, ale i na internetu. Správní poplatek za podání návrhu na vklad činí stále 1.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_33f023ff3711b04498901fa40431c2f0